Yeni Torba Yasasının Detayları

Eski 02-17-2018   #1
Şengül Şirin
Varsayılan

Yeni Torba Yasasının DetaylarıEmir Es
TORBA YASANIN DETAYLARI


Asgari ücret üzerindeki vergi yükünün, gelir vergisi tarifesinin ilk diliminde sabit tutulması suretiyle kalıcı olarak asgari ücretin yıl boyunca vergi dilimi artışından etkilenmemesi sağlanmaktadır
(Madde 6)Sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin yatırım teşvik belgesi aranmaksızın imalat sanayiinde kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 31/12/2019 tarihine kadar KDV istisnası getirilmektedir (Madde 31)


Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, teknoparklarda, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde ve üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında kullandıkları yeni makine ve teçhizat
alımlarına 31/12/2019 tarihine kadar KDV istisnası getirilmektedir (Madde 31)


Yatırım teşvik belgeli olsun veya olmasın imalat sanayiinde veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan ve 31/12/2019 tarihine kadar alınan yeni makine ve teçhizatın mevcut amortisman sürelerinin yarısı kadarlık daha kısa bir sürede amortismana tabi
tutularak gider yazılabilmesine imkan sağlanmaktadır (Madde 16)
Yeni kurulan ve yatırım teşvik belgesi alan sermaye şirketlerince, yurt dışından sermaye olarak Türkiye’ye getirilen dövizin, kuruluşu takip eden hesap döneminin sonuna kadar belli şartlarla kur
değerlemesine tabi tutulmaması ve böylece kur değerlemesinden kaynaklanan kazancın vergilenmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır (Madde 11)


Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerince yapılan veya yaptırılan altyapı yatırımları (kanalizasyon, su, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme, yol) ile küçük sanayi sitelerince işyeri
yapımına yönelik kendilerine yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları KDV’den istisna edilmektedir (Madde 29)


İkinci el araçların trafikten çekilmesi ve yeni araç alımının teşviki amacıyla, 31/12/2019 tarihine kadar uygulanmak üzere 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve
kamyonların, ihracatı veya İmha Merkezlerine teslim edilmek suretiyle trafikten kaydı silinerek hurdaya ayrılması karşılığında, araç sahiplerine, yurtiçinden yeni araç alımında 10000 lirayı geçmemek
kaydıyla ÖTV indirimi sağlanabilmesi imkanı getirilmektedir (Geçici madde 1 ve Madde 76)


Yurtiçinde taşıtların imalat sürecinde kullanılan ve imalatçılar için ayrı bir yük oluşturan hoparlör, radyo, navigasyon cihazı, monitör gibi mallar için ödenen ÖTV’nin imalatçılara iade edilmesi
sağlanmaktadır (Madde 55)


Mal ihracatı yapan firmalar için nisbi aidat uygulamasında asgari alt sınırın kaldırılması, hizmet ihracatı açısından ise nisbi aidat uygulamasından vazgeçilerek aylık asgari ücretin brüt tutarı ile bu
tutarın 5 katı arasında belirlenen tutarda yıllık aidat tahsil edilmesi esası getirilmektedir (Madde 72)


İhraç edilmek üzere ihracatçılara teslim edilen ÖTV’ye tabi malların mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde ihraç edilememesi durumunda, katma değer vergisi uygulamasında olduğu gibi, üç aya kadar ek süre verilebilmesi imkanı sağlanmaktadır (Madde 54)
2020 yılı sonuna kadar (1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında)
- İşe alınan sigortalılar nedeniyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki getirilmektedir
- İmalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilave işe alınacaklar için daha yüksek tutarda sosyal güvenlik primi desteği sağlanmaktadır
- Kadın, genç ve engelli istihdamında teşvik süresi 12 ay yerine 18 ay olarak daha uzun belirlenmektedir (Madde 44)
İmalat sektöründe çalışan küçük işletmelerimize ve esnafımıza, 2018 yılında uygulanmak üzere, 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük en fazla iki kişi ilave istihdam sağlamaları halinde gelir vergisi
stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve asgari ücret üzerinden iki ayda bir ücret desteği verilmektedir (Madde 44)
Kadınların iş hayatına katılmalarını teşvik amacıyla kadın hizmet erbabına işverenlerce kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle doğrudan veya asgari ücretin aylık brüt tutarının % 15’ini
geçmemek üzere sağlanan menfaatlere gelir vergisi istisnası getirilmektedir (Madde 4)
İşverenlere 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan, 100 lira tutarındaki asgari ücret desteği uygulamasına 2018 yılında da devam edilmesi sağlanmaktadır ( Madde 66)
Gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla 18-25 yaş arasındaki sigortalılara ait sigortalı işe giriş bildirgesinin, çalışılmaya başlanılan tarih itibariyle verilmesine imkân sağlanmaktadır (Madde 60)
Öğrenci olan yetim çocukların, hizmet akdine tabi çalışmaları halinde de almakta oldukları aylığın devam ettirilmesi ve aylığı kesilmiş olanlardan şartlara haiz olanlara yeniden aylık bağlanması
öngörülmektedir (Madde 61)


Öğrenim görmekte olan çocukların, anne veya babasından dolayı hak kazanmış olduğu pasaport hakkının, çalışması halinde de devam ettirilmesi düzenlenmektedir (Madde 1)
Ay içinde otuz günden az çalıştırılan sigortalıların bildiriminde işverenlerin beyanı yeterli görülerek işverenlerin kuruma belge verme zorunluluğunun kaldırılması öngörülmektedir (Madde 62)


Sigorta primi teşviki, destek ve indirimlerinden geriye yönelik yararlandırılmaması ve yararlanılan teşvikin başka bir teşvikle değiştirilmemesi, teşvikin hak edildiği dönemden itibaren en geç 6 ay
içerisinde yararlanılmaması halinde hakkın kaybedilmesi, ancak önceki dönemlere ilişkin olarak bir ay içinde başvurulması halinde geçmişe dönük hakların verilmesi öngörülmektedir(Madde 64)


Vakıf üniversiteleri, Okul Aile Birlikleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna hizmet sunan özel hastaneler, eczaneler ve diğer medikal hizmet sunucularının sosyal güvenlik mevzuatı ile getirilen prim
teşviki, destek ve indirimlerinden yararlandırılması sağlanmaktadır (Madde 64)


Mevcut Konut Hesabı Sistemine işlerlik kazandırılması amacıyla, Devlet katkısı tutarı 15000 liradan, 20000 liraya, %20 olan azami Devlet katkısı oranı %25’e çıkarılmaktadır Ayrıca, bu kapsamda
alınacak konutların tapu harcında indirim yapılması, daha düşük kredi faizi imkânı sağlayacak sözleşmelere ilişkin esasların düzenlenmesi için Bakanlar Kuruluna yetki alınmaktadır (Madde 42 ile 79)
Bireysel emeklilik sisteminin teşvikine yönelik olarak, Devlet katkısı tutarlarının nemalandırılması ve nemalarıyla birlikte ödenmesine, Ek Devlet katkısının azami limiti ile iade edilmesine,
1000 lira ilave Devlet katkısının yıllar itibarıyla yeniden değerlemeye tabi tutulabilmesine ve iki ay olan cayma süresinin üç katına kadar artırılabilmesine imkân sağlanmaktadır (Madde 45)
Tarımsal üreticilere ve esnafa verilecek Hazine faiz destekli kredilerin, faizsiz fon kullandırımını da içerecek biçimde kamu sermayeli bankaların iştiraki olan katılım bankalarınca da verilebilmesi ve buradan doğacak gelir kayıplarının Hazine Müsteşarlığı bütçesinden karşılanması öngörülmektedir (Madde 68)


Genel bütçeli idareleri kapsayan mevcut tek hazine hesabı sisteminin, Bakanlar Kurulu Kararı ile diğer idareleri de kapsayacak şekilde genişletilerek kamu nakit yönetiminin etkinliğinin artırılması, kapsama alınacak kamu idarelerinin mevcut tüm hesapları kapatılarak TCMB nezdindeki Hazine adına açılacak “Tek Hazine Kurumlar Hesabı”na aktarılması ve nemalandırılması öngörülmektedir ( Madde
49-50)


Çeyiz desteğinin artırılması ve bu alanda tasarrufların özendirilmesi için Devlet katkısı oranı yüzde 20’den yüzde 25’e, azami katkı 5000 liradan 7500 liraya yükseltilmektedir (Madde 78)
Amatör spor dallarının desteklenmesinde kullanılması şartıyla sporculara kulüpler tarafından ücret ödemeleri üzerinden yapılacak gelir vergisi kesintilerinden vergi dairesine beyan edilerek ödenen
tutarların, her bir kulüp bazında açılacak özel hesaba aktarılmak suretiyle iade edilmesi sağlanmaktadır (Madde 35)


Kaçak madencilik faaliyetlerinin önüne geçilmesi için, bu faaliyetlere hapis cezası verilmesi ve 10 yıl boyunca madencilik faaliyetinden men edilmesi düzenlenmektedir (Madde 33)


İhalesi iki defa yapılmasına rağmen, maden sahasına müracaat olmaması halinde gerçek anlamda madencilik faaliyeti yapılabilecek sahaların aramalara açık hale getirilmesine imkân sağlanmaktadır
(Madde 32)


Kamu kurum ve kuruluşlarının iştiraklerinin işlettirdikleri yeraltı maden işletmelerinde çalışan rödovansçılara, çalışma saatindeki azalma, ücret artışı ve yıllık izin düzenlemeleri gibi
iyileştirmelere bağlı olarak oluşan maliyet artışlarının karşılanması için destek verilmesi öngörülmektedir(Madde 34)
İthal edilebilen doğal gaz arzına esneklik kazandırılması bakımından uzun dönemli bir kontrat şartı aranmaksızın kısa dönemli spot boru gazı ve CNG ithalatının yapılmasına imkân sağlanmaktadır(Madde 46)
Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ve Japonya Hükümeti ile Ülkemiz arasında aktedilen İşbirliği Zaptı kapsamında yapılacak nükleer enerji santrali yatırımlarının Yatırımlarda Devlet Yardımları
Hakkında Kararda stratejik yatırımlar için öngörülen teşvik ve desteklerden yararlandırılması öngörülmektedir(Madde 75)
Belirli bir büyüklük seviyesini yakalayana kadar küçük LPG dağıtıcı lisans sahiplerinin ulusal petrol stok mükellefiyeti kapsamındaki stok yükümlülüğünden muaf tutulması öngörülmektedir(Madde 59)
Petrol hakkı sahibi şirketlerin mücbir sebep hallerinin kapsamının kısmi veya genel seferberlik hali, genel salgın hastalık, faaliyet ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini engelleyen ve yükümlünün kendisi dışındaki nedenlerden kaynaklanan diğer benzeri halleri kapsayacak şekilde tanımlanması suretiyle ruhsat sürelerinin, yatırımlarının ve bu yatırımlara karşılık alınmış teminatlarının korunması
sağlanmaktadır (Madde 74)


Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü görevlerinde düzenleme yapılarak ETİ MADEN tarafından ihtiyaç duyulan Ar-Ge çalışmalarının, ETİ MADEN desteği ile iki kurum işbirliğinde yapılması ve bor ile ilgili
araştırma, geliştirme, yatırım ve üretim çalışmaları için ETİ MADEN’in Ulusal Bor Araştırma Enstitüsüne finansman desteği verebilmesi ve Enstitünün yurt dışında da Ar-Ge faaliyetleri yürütmesine imkan sağlanmaktadır(Madde 57)
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünün Ar-Ge projelerinde desteklerin açılacak özel hesaplara aktarılarak harcamaların proje yürütücü idareler tarafından gerçekleştirilebilmesi, görev alan personele
teşvik edici ücret ödenebilmesi ve lisansüstü öğrencilere ve doktora sonrası araştırmacılara burs verilebilmesi ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan destek alınabilmesi
öngörülmektedir (Madde 58)


Elektrik piyasası düzenlemeleri kapsamında, sahibi oldukları veya kiraladıkları meskenlerde, kurulu gücü azami 10 kW olan, çatı ve cephe uygulamalı yenilenebilir enerji üretim tesislerinden ürettikleri
elektrik enerjisini tedarik şirketlerine satanlara gelir vergisi ve buna bağlı KDV muafiyeti getirilmektedir (Madde 3)


Halihazırda uzun dönemli yüklenime giremeyen kamu idarelerine, sağlanacak tasarruflarla kamuya ek yük getirmeden yatırımlar için uzun vadeli enerji performans sözleşmesi yapabilme ve ödemelerin enerji alım giderlerinin yapıldığı bütçe tertiplerinden karşılanması sağlanmaktadır (Madde 69-70)Elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin, panelvanların ve motosikletlerin, daha düşük olarak, diğer taşıtlar için uygulanmakta olan motorlu taşıtlar vergisi tarifesinin % 25’i oranında vergilendirilmesi sağlanmaktadır (Madde 17-21)
Mevcut Özel Tüketim Vergisi Kanununda karşılığı olmayan biodizel mahiyetindeki diğer mallar ile bunların karışımlarının tamamının ÖTV’ye tabi tutulabilmesi sağlanmaktadır (Madde 51)
Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında akaryakıt yerine kullanılabilmesi mümkün olan bazı yağlama müstahzarları ÖTV Kanunu kapsamına alınmaktadır (Madde 51)


Hizmet erbabına iş sözleşmesinin sona ermesine bağlı olarak yapılan iş kaybı, iş sonu, karşılıklı sonlandırma tazminatı gibi ödemelerin ücret geliri kapsamına alınması ile bu ödemelerin kıdem
tazminatı tutarına kadar olan kısmının vergiye tabi tutulmaması sağlanmaktadır (Madde 5 ve 7)


Elektronik ortamda düzenlenmesi gereken fatura ve benzeri belgelerin kağıt ortamında düzenlenmesi ve elektronik olup olmadığına bakılmaksızın bu belgelerin Vergi Usul Kanununda öngörülen süre ve
şekilde düzenlenmemesi nedeniyle her bir belge için asgari 240 lira ve belgede yer alması gereken tutarın % 10’u oranında kesilecek özel usulsüzlük cezası netleştirilmektedir (Madde 12)


Maliye Bakanlığınca e-tebligatla ilgili getirilen e-tebligat adresi alma yükümlülüğüne uyulmaması durumunda, özel usulsüzlük cezası kesileceği hususu Kanunda açık bir şekilde düzenlenerek tereddütlerin giderilmesi amaçlanmaktadır (Madde 13)


Özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılmakta, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında bu cezaların ödeme aşamasında uygulanan mevcut indirim oranı 1/3 den 1/2 ye yükseltilerek indirim müessesesinden yararlanılmasının teşviki sağlanmaktadır (Madde 14-15)
Mevcut Kurumlar Vergisi Kanununda ticaret siciline tescil edilmiş şirketler tüzel kişilikleri sona erdiğinde, bunlar hakkında sona erme tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak yapılacak tarhiyatların ve kesilecek cezaların muhatabına ilişkin düzenleme bulunmaktadır Getirilen madde ile adi ortaklıklar gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin veya vakıflar, dernekler ve üniversiteler gibi tüzel kişiliği haiz olanların tüzel kişiliklerinin sona ermesi durumunda, bunlar hakkında sona erme tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak yapılacak tarhiyatların ve kesilecek cezaların muhatabı konusunda
oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla Vergi Usul Kanununda düzenleme yapılmakta ve Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan mevcut hüküm de bu Kanuna taşınmaktadır (Madde 9)


ÖTV Kanununa ekli listeler, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde gerçekleşen değişikliklerle uyumlu hale getirilmekte ve ÖTV Kanununun Bakanlar Kuruluna verdiği yetki kapsamında veya yeniden değerleme
oranında zaman içinde yapılmış olan artışlar çerçevesinde hali hazırda uygulanmakta olan oran ve tutarlar Kanuna taşınmak suretiyle Bakanlar Kuruluna verilen yetki limitleri de güncellenmektedir (Madde 51)
Önerilen düzenleme ile kesinlikle bir vergi artışı yapılmamaktadır Bu bakımdan, hâlihazırda uygulanmakta olan oranların aynen korunmasını teminen bu Kanun tasarısının yasalaşıp yayımlandığı
gün Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılacak ve ÖTV’ye tabi mallarda herhangi bir vergi artışı olmayacaktırMilli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Okul Aile Birlikleri tarafından yapılan kantin kiralaması işlemlerinde uygulamada yaşanan KDV ihtilaflarının giderilmesi amacıyla kantin kiralama işlemleri
KDV’den istisna edilmektedir (Madde 30)


Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda yer alan taşıt tanımları, Karayolları Trafik Kanununda yer alan tanımlarla uyumlu hale getiriliyor Buna göre minibüsler, sürücüsü dahil en çok on beş oturma
yeri olan taşıtlar olarak tanımlanmakta iken, sürücüsü dahil en çok on yedi oturma yeri olan taşıtlar olarak tanımlanması sağlanmaktadır (Madde 17)
Arabuluculuk yolu ile çözüme kavuşturulan ihtilaflarda uygulamadaki sorunları giderecek şekilde maktu karar ve ilam harcı (35,90 TL) alınmasını temin etmek üzere düzenleme yapılmaktadır
(Madde 22)


Mükelleflerce bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilecek mallara ilişkin takdir komisyonu kararı alınmadan imha oranının yetkili idare, oda ve kuruluşlardan görüş alarak ve mükellefin geçmiş yıllardaki işlemleri de dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ile anlaşma yapılmak suretiyle belirlenebilmesi imkânı getirilmektedir (Madde 10)


Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili kanunları uyarınca mükelleflerden talep edilebilen, görevleriyle doğrudan ilgili ve görevlerinin ifası için zorunluluk ve süreklilik arz eden bilgilerin,
bu kuruluşlara verilebilmesinin vergi mahremiyetinin ihlali sayılmayacağına yönelik düzenleme yapılmaktadır (Madde 8)Kamu alacaklarının tahsilatında etkinliğin artırılması amacıyla 6183 sayılı Kanuna göre haczedilmiş malların tespit edilen değerinin %10 fazlasının ödenmesi şartıyla haczin kaldırılması ve aynı mala 3 ay
müddetle tekrar haciz konulmaması yönünde düzenleme önerilmektedir (Madde 2)


Ev hizmetlerinde çalışanlarla ilgili getirilen kolaylaştırılmış sigorta bildirim ve prim ödeme işlemlerinin kapıcılık işyerleri ile ilgili de uygulanması getirilmektedir (Madde 63)


Hazine taşınmazlarında olduğu gibi özel bütçeli idarelerin mülkiyetinde bulunan taşınmazların da işgali durumunda işgalcilerden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere ecrimisil alınabilmesi ve tahliyesinin sağlanması öngörülmektedir(Madde 26)


Hazine taşınmazlarının, tarımsal üretim yapılması için tarımsal amaçlı kooperatifler ve tarımsal üretici birlikleri ile kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere tarım kredi kooperatiflerine harca esas
değerin yarısı üzerinden doğrudan satılması önerilmektedir(Madde 47)
Öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyetinde bulunan kamu yararına çalışan derneklere, Hazineye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde kırk dokuz yıl süre ile
bedelsiz olarak sınırlı ayni hak tesis edilebilmesi imkânı getirilmektedir (Madde 48)


Engellilere ve yaşlılara yönelik projeler ile yapım ve kiralama işleri ve diğer faaliyetlere yönelik olarak kullanılmak üzere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (Fon) gelirlerinin % 5'e
kadarının Fon Kurulunun onaylayacağı projeler için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı emrine tahsis edilmesi sağlanmaktadır(Madde 36)
Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan hayatını kaybeden sivillerin yakınlarına ikinci istihdam hakkı
verilmektedir (Madde 37)


10/6/2003 tarihi ile 13/5/2014 tarihleri arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalıların eş ve çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa
kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişinin kamuda istihdam edilebilmeleri imkanı getirilmektedir(Madde 65)
Koruma veya bakım altında bulunan çocukların atama işlemleri için başvuru süresinin 2 yıldan beş yıla çıkarılması, atamalarında mesleki unvanlara uygunluk, halen memur olarak çalışanların durumları
itibarıyla kazandıkları unvanlara atanmış sayılmaları ve atama işlemlerinin yılda bir kez yapılması kısıtlamasının kaldırılması düzenlenmektedir(Madde 24-25)


Ek ders ücreti karşılığında Milli Eğitim Bakanlığında görev yapmış ve en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olanların, belirlenen şartları taşıması kaydıyla yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonuçlarına göre sözleşmeli personel olarak atanabilmeleri ve bu şekilde istihdam edilebilecek sözleşmeli öğretmen sayısının 5000’i geçmemesi öngörülmektedir(Madde 80)
Kaldırılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen davalar hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurusu derdest olanlara üç ay içinde, Ankara idare mahkemelerinden istemde bulunmaları halinde yargılamanın yeniden yapılması sağlanmaktadır(Madde 23)


Kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim altyapılarının güçlendirilmesi noktasında büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştırılacak sözleşmeli bilişim personel sayısının 100’e kadar çıkarılabilmesi ve ücret tavanının 5 katına kadar artırılabilmesine imkan sağlanmaktadır (Madde 77)
Özelleştirme uygulamalarında kamuya gelir elde edilmesi hususu ile Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından, kuruluşun özelliği dikkate alınarak belirlenecek gerekçenin de özelleştirme amaçları arasında yer alması düzenlenmektedir(Madde 38)


Özelleştirme İdaresi Başkanlığının beş adet başkan yardımcılığının üçe, on adet daire başkanlığı sayısının yediye indirilmesi suretiyle daha verimli ve dinamik çalışması ile insan kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması amaçlanmaktadır (Madde 39-41)


Baraj inşaatı dolayısıyla taşınmaz kamulaştırmaları ve mutlak koruma alanında kalan taşınmazlar yönünden taşınmaz sahiplerine, kamulaştırma işlemlerine dava açmadan önce zorunlu idari başvuru yolu getirilmekte, kurulacak bir komisyon marifetiyle, taşınmazların çevresel, sosyal, ekonomik ve yerleşme düzeninin bozulup bozulmadığı gerekçeleriyle taşınmazın kamulaştırılıp kamulaştırılmayacağına bir karar verilmesi sağlanmaktadır (Madde 27)Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan lisanslı kuruluşların, yayınlarını isterlerse kendilerine ait internet sitelerinden sunabilecekleri, bu amaçla ayrı lisans alabilecekleri, lisans almayan kuruluşların yayınlarının sulh ceza hâkimince engellenebileceği ve bu karara karşı itiraz yoluna gidilebileceği hususları düzenlenmektedir (Madde 73)


Tapu kayıtlarındaki hak ve mükellefiyetleri ile birlikte, Kanun tasarısına ekli taşınmazların bulunduğu bölgede yer alan Süryani cemaatine ait vakıflar arasından Vakıflar Meclisinin kararı ile belirlenecek taşınmazların Süryani cemaatine ait vakıflar adına devri öngörülmektedir(Madde 71)"

__________________
Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır
Alıntı Yaparak Cevapla

Cevap : Yeni Torba Yasasının Detayları

Eski 02-17-2018   #2
Efsane
Varsayılan

Cevap : Yeni Torba Yasasının DetaylarıEllerinize sağlık Sevgili Şengül hanım sağolun Sevgilerimle
__________________
Bruce Lee
Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları Bu Konuda Ara
Bu Konuda Ara:

Gelişmiş Arama
Görünüm Modları


forumsinsi.com
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
ForumSinsi.com hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.